Persbericht | Maatregelen tegen verspreiding coronavirus Covid-19 in het opvangnetwerk voor asielzoekers

Persbericht | Maatregelen tegen verspreiding coronavirus Covid-19 in het opvangnetwerk voor asielzoekers

Fedasil handhaaft permanent maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in het opvangnetwerk tegen te gaan.

Fedasil nam van bij het begin van de coronacrisis een aantal maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in het opvangnetwerk tegen te gaan. Deze worden voortdurend bijgestuurd op basis van nieuwe aanbevelingen door de overheid enerzijds en de situatie in het opvangnetwerk anderzijds. De genomen instructies worden permanent gecommuniceerd naar alle opvangcentra, opvangpartners en gemeenten.

De hoofddoelstelling blijft uiteraard de verspreiding van het virus in te perken. Daarnaast doen we er alles aan om de gezondheid van onze medewerkers en bewoners in de opvangcentra te beschermen en wordt de medische dienst in elk opvangcentrum van nabij opgevolgd en begeleid. De maatregelen betreffen:

  • Preventie: alle bewoners moeten de regels op het vlak van preventie en hygiëne nauwgezet naleven in het opvangcentrum, zoals handen wassen en afstand bewaren. De centra hebben hun organisatie en infrastructuur aangepast aan deze regels.
  • Sensibilisering: de bewoners krijgen in meerdere talen informatie over de verschillende maatregelen, via affiches en flyers en via de meertalige website www.fedasilinfo.be
  • Bescherming van de zwaksten: kwetsbare personen werden geïdentificeerd en overgebracht naar een aangepaste - vaak individuele - opvangplaats.
  • Verplaatsingen: zoals de andere inwoners van ons land, mogen ook asielzoekers hun woning alleen nog verlaten in een aantal concrete gevallen, zoals om eten te kopen of te gaan werken of om een wandeling te maken in gezinsverband of met een vriend.

Deze maatregelen worden uiteraard ook in het aanmeldcentrum. De procedure is aangepast: de registratie door Dienst Vreemdelingenzaken van een asielaanvraag gebeurt enkel op afspraak, met behulp van een online formulier. Er worden maar een beperkt aantal asielzoekers per dag geregistreerd. Door dit systeem kunnen wachtrijen voor en binnen het aanmeldcentrum vermeden worden en kunnen de regels voor het behouden van afstand gerespecteerd worden.

Het is zeker niet eenvoudig om deze maatregelen te handhaven in collectieve structuren waaronder ook de opvangcentra voor asielzoekers die bovendien kampen met een hoge bezettingsgraad. Bovendien is het in de huidige context om nieuwe opvangcentra te openen.

Fedasil staat altijd ter beschikking voor een overleg met de vakbonden voor een overleg over de toepassing van de maatregelen in de opvangcentra.

Mieke Candaele Directrice Communicatie
Over Fedasil

Bij Fedasil zorgen we voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ('asiel') en garanderen we kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. 

Fedasil
Hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel